whitespace
[openresolv] / resolvconf.in
2007-11-28 Roy Marpleswhitespace
2007-11-16 Roy MarplesAlign help text
2007-11-16 Roy MarplesFix typo