pdns_recursor needs the same restart command treatment.
authorRoy Marples <roy@marples.name>
Mon, 1 Aug 2016 19:24:57 +0000 (19:24 +0000)
committerRoy Marples <roy@marples.name>
Mon, 1 Aug 2016 19:24:57 +0000 (19:24 +0000)
commit72ea6b8b3741f7bd160578dd244e4b128fb81a8c
tree8ddd5437d898602905ab937d31bc3a88a9be856f
parent00af28780aff9788374ba4a0112ac6dff45b822a
pdns_recursor needs the same restart command treatment.
Thanks to Guy Yur.
pdns_recursor.in