Release openresolv-3.5.1
[openresolv] / .gitignore
1 *.bz2
2 config.mk
3 dnsmasq
4 libc
5 named
6 resolvconf
7 resolvconf.8
8 resolvconf.conf.5
9 pdnsd
10 unbound